Úvod

Skúsenosti našich expertov pôsobiacich najmä na základných a stredných školách v SR vytvorili základný rámec návrhu projektu, ktorý spočíva v príprave a realizácii špeciálnych vzdelávacích programov, ktoré by mohli byť uplatňované na celom území SR po ich pilotnom otestovaní v rámci nášho projektu. Na základe našich niekoľkoročných skúseností sme sa rozhodli posilniť praktické uplatňovanie princípov odborného vzdelávania postihnutých jedincov u nás a hľadať možnosti na formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťami.

V rokoch 1997 – 1999 realizovala naša organizácia spoločne s partnerskou organizáciou ALC/SPRS Nice z Francúzska projekt v rámci programu DAPHNE pod názvom „Grain de sable - Et si on en parlé“, ktorý bol zameraný na boj proti šikanovaniu na školách. Už v tom období sme si uvedomili potrebu výraznejšej aktivizácie sa v boji proti šikanovaniu a juvenilnému vydieraniu vo všeobecnosti a z toho dôvodu sme naše pôvodné aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v boji proti drogám rozšírili aj na oblasť šikanovania. Po niekoľkoročných skúsenostiach na základných a stredných školách sme si uvedomili fakt, že takmer polovica prípadov šikanovania sa týka osôb so špeciálnymi potrebami. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť uvedený projektový zámer.

Keďže sme sa zamerali na populáciu jedincov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, považovali sme za viac ako nevyhnutné prizvať do projektu ako partnera Asociáciu špeciálnych pedagógov škôl a poradní - organizáciu, ktorá odborne zastrešuje druhú polovicu nášho tematického zamerania v predkladanom projekte.