Aktuality

V apríli 2011 bola ukončená implementácia projektu "Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak", ktorý bol relizovaný celkovo 21 mesiacov od augusta 2009. Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ vydala k ukončeniu projektu tlačovú správu.


Záverečný seminár projektu, na ktorom boli vyhodnotené výsledky a výstupy jednotlivých aktivít projektu sa konal v dňoch 12. a 13. apríla 2011 v Rajeckých Tepliciach. Prezentované skúsenosti boli zamerané na šírenie dobrých praktík, ktoré sme počas realizácie projektu nazbierali ako aj iných užitočných skutočností, s ktorými sme sa stretli počas realizácia študijných pobytov v Dánsku, Nórsku a na Islande. Počas seminára bol po prvýkrát slávnostne prezentovaný didaktický videofilm "Ostrov v prúde", ktorý poukazuje na problematiku školskej integrácie detí s postihnutím. Svoju premiéru zažila fotoreportáž študentov stredných škôl s názvom "Boli sme v škole na Islande" a aj metodická príručka zameraná na formovanie inkluzívneho prostredia v škole.


V dňoch 28.3 - 1.4.2011 sa v Dánsku konala zahraničná odborná stáž pre špeciálnych pedagógov, psychológov a odborných pracovníkov. Všetci zúčastnení mali možnosť oboznámiť sa a osvojiť si nové metódy a pracovné postupy pri práci s osobami s Aspergerovým syndrómom, ADHD poruchami alebo iným zdravotným postihnutím.


23. Novembra 2010 bola v priestoroch Žilinskej krajskej knižnice otvorená výstava výtvarných prác detí základných škôl, ktoré sa zúčastnili mentoringu. Návštevníci výstavy vyhodnotili najkrajšie výkresy. Ich autori boli odmenení vecnými cenami. Výstava trvala do polovice decembra.


Začiatkom novembra 2010 sme zaslali na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu skompletizovanú žiadosť o schválenie dvoch akreditačných programov pod názvom: Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - Cez vlastný zážitok k poznaniu 1 a Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - Cez vlastný zážitok k poznaniu 2.


V dňoch 27.-29. septembra 2010 sa v Hoteli Bránica v Belej uskutočnil seminár so zahraničnou účasťou. Semináru sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z radov učiteľov a žiakov a taktiež niekoľko zahraničných odborníkov, ktorí si medzi sebou vymenili a prezentovali vlastné skúsenosti.


Zahraničný študijný pobyt na Islande pre vybraných študentov stredných škôl sa uskutočnil  od 6.-10. Septembra 2010. Študenti mali možnosť na základe predložených literárnych/fotografických prác s problematikou integrácie spoznať metódy bežne využívané v zahraničí na školách.


V dňoch 14.-18. júna 2010 sa 12 vybraných učiteľov základných škôl zúčastnilo študijného pobytu nórskom Osle, kde mali možnosť oboznámiť sa s bojom proti diskriminácii, šikane na školách a taktiež navštívili školy zaoberajúce sa vzdelávaním integrovaných žiakov.


Do konca mája 2010 boli zrealizované všetky vzdelávacie aktivity študentov a učiteľov na vybraných školách


V dňoch 27.-29. mája 2010 prebehol seminár pre učiteľov I. stupňa ZŠ. Počas troch dní aktívne spoznávali svet handicapovaných prostredníctvom pripravených úloh.


Začiatkom apríla 2010 bol knižne publikovaný rozprávkový príbeh „Rozprávka zo škrupinky“. Príbeh je jedným z prostriedkov, ako dosiahnuť modifikáciu postojov intaktnej populácie k jedincom s postihnutím v prostredí výchovnovzdelávacieho procesu na Slovensku.


V dňoch 27.-29. mája 2010 prebehol seminár pre učiteľov I. stupňa ZŠ, ktorý sa konal v Hoteli Hájnice v Hornom Vadičove. Cieľom seminára bolo poukázať na schopnosť akceptácie odlišnosti jedinca so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolužiakmi a pedagógom a prevencia šikanovania. Seminára sa zúčastnilo celkovo 18 učiteľov škôl z Trenčianskeho a Žilinského kraja.


V rámci projektu bola preložená Správa OSN o násilí páchanom na postihnutých deťoch a taktiež Manifest proti šikanovaniu na rok 2009 -2010, ktorý sa uplatňuje v Nórsku, partnerskej krajine projektu.