Ciele projektu

Cieľ projektu:

Rozvoj inovatívneho odborného vzdelávania a modifikácia postojov intaktnej populácie k postihnutým v prostredí výchovno-vzdelávacieho procesu na Slovensku.

Účel projektu:

Projekt je orientovaný tak, aby svojimi špecifickými výchovno-vzdelávacími aktivitami v rámci testovacieho inovatívneho odborného vzdelávania, ďalším vzdelávaním pedagogických pracovníkov a výmenou informácií s odborníkmi v partnerskej krajine prispieval ku skvalitneniu integračného procesu jedincov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku do spoločnosti.

Špecifické ciele:

  • zvyšovať povedomie o tolerancii a rozvíjať pozitívne postoje súvisiace s bojom proti šikanovaniu, poruchám správania, záškoláctvu, agresivite a exklúzii z kolektívu triedy u jedincov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prehlbovať poznatky detí a mládeže o živote ľudí s postihnutím, učiť ich akceptovať ľudí s odlišnosťami
  • podporovať a aplikovať inovatívne techniky integrovaného vzdelávania
  • rozvíjať ľudské zdroje a modifikovať postoje učiteľov k integrovanému vzdelávaniu prostredníctvom školení s dôrazom na zvýšenie vedomostí o inkluzívnych technikách
  • posilňovať európsku spoluprácu v oblasti špeciálnej pedagogiky
  • vytvárať základ pre nové inovatívne vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania – rozvíjať celoživotné vzdelávanie v uvedenej problematike