ÚCPP Dafné, ako mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, získala v rámci Programu iniciatívy spoločenstva - EQUAL(Opatrenie č. 1.2 Vytvorenie prostredia podporujúceho hľadanie a tvorbu efektívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie na trhu práce) finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom "Všetci pre jedného, jeden pre všetkých".

Keďže hlavným cieľom IS EQUAL je vývoj, overovanie a aplikovanie nových inovatívnych riešení a prístupov zameraných na elimináciu a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie a nerovností na trhu práce, aj nami navrhovaný projekt svojim obsahom prispieva k overovaniu a aplikovaniu nových prístupov pri odstraňovaní diskriminácie obetí obchodovania s ľuďmi a rómskeho etnika na trhu práce. Výsledkom projektu môže byť zlepšenie komunikácie verejných činiteľov so znevýhodnenými skupinami - obeťami obchodovania s ľuďmi a rómskou menšinou a bezpredsudkový prístup ku všetkým diskriminovaným skupinám, či už v každodennom živote, alebo pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí. Náväzne na to by sa mala zlepšiť aj integrácia znevýhodnených skupín na trhu práce.

Pre projekt bola schválená finančná podpora z ESF vo výške 11 607 438 Sk, ktorá bude použitá na realizáciu plánovaných aktivít. Na realizáciu projektu budú dohliadať organizácie, ktoré sa v rámci projektu stali členmi rozvojového partnerstva.

Realizácia projektu je plánovaná na obdobie od 1. 6. 2005 do 30. 6. 2008.