Stretnutia rozvojového partnerstva | Stretnutia nadnárodného partnerstva

Zrelizované

Dátum

Miesto

Partnerstvo

Účel stretnutia

8.4.2005

Žilina, SR

RP

Seminár zameraný na prípravu rozvojového partnerstva.

26.5.2005

Žilina, SR

RP

Tlačová beseda pri príležitosti podpísania dohody o RP

2.8.2005

Žilina, SR

RP

Úvodné stretnutie zástupcov rozvojového partnerstva

4.10.2005

Žilina, SR

RP

Implementácia projektu

21.10.2005

Žilina, SR

RP

Príprava výchovného programu pre mládež a výchovného programu pre širokú verejnosť (príprava videofilmov, divadelné fórum)

11.1.2006

Žilina, SR

RP

Implementácia projektu

19.4.2006

Žilina, SR

RP

Príprava výchovného programu pre širokú verejnosť - divadelné fórum

19.5.2006

Žilina, SR

RP

Príprava výchovno-vzdelávacieho programu pre odbornú verejnosť (vytvorenie skrípt)

25.8.2006

Žilina, SR

RP

Sumarizácia prípravy skrípt a divadelného fóra, zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, koordinácia ďalších aktivít na nasledujúce obdobie

24.1.2007

Žilina, SR

RP

Stretnutie lektorov, na ktorom sa dohodol časový harmonogram pre realizáciu zážitkových besied na školách, rozdelenie tematických celkov besedy medzi lektorov

7.3.2007

Žilina, SR

RP

Stretnutie členov RP za účelom oboznámenia sa s aktuálnym stavom projektu, dohoda termínov predstavení divadelného fóra, zoznámenie sa s hercami

13.3.2007

Žilina, SR

RP

Stretnutie s predstaviteľom nášho partnera OZ VEDAM, informovanie o možnostiach prebehnutia divadelného fóra v jednotlivých mestách, rozdelenie úloh pre partnera

4.4.2007

Žilina, SR

RP

Oboznámenie partnerov s dosiahnutými výsledkami a diskusia k pripravovaným aktivitám - divadelné fórum, výchovno-vzdelávací program pre odbornú verejnosť

23.8.2007

Žilina, SR

RP

Stretnutie lektorov, rozdelenie úloh a oboznámenie sa s časovým harmonogramom pripravovaného školenia, ako i s jeho organizačným zabezpečením pre zástupcov z radov odbornej verejnosti

18.1.2008

Žilina, SR

RP

Stretnutie členov, bilancia roku 2007, rozdelenie úloh na nasledovné implementačné obdobie

20.3.2008

Žilina, SR

RP

Stretnutie za účelom prípravy záverečného seminára projektu, delegovanie úloh