Iniciatíva Equal je jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie. Je financovaná z Európskeho sociálneho fondu. Členským štátom únie poskytuje priestor pre spoluprácu a výmenu praktických skúseností v oblasti zamestnanosti, ktoré sa vyvinuli, odskúšali a uplatňujú sa na národných úrovniach.

Cieľmi iniciatívy Equal sú:

Inými slovami Equal, ako súčasť stratégie Európskeho Spoločenstva pre väčšiu a kvalitnejšiu ponuku práce, má podporovať rovný prístup pre všetkých a vyvíjať nové metódy a pravidlá, ktoré by zamedzili diskriminácii na trhu pracovných príležitostí. Najrozšírenejšími formami diskriminácie sú:

Spôsob fungovania Iniciatívy Equal je jednoduchý a efektívny zároveň. Equal je projektový program, čo v praxi znamená, že je založený na princípe podpory konkrétnych projektov. Tieto projekty sú uskutočňované tzv. rozvojovými partnerstvami (skupiny organizácií zainteresované a kooperujúce na projekte) a trvajú obvykle 2-3 roky.

Implementácia iniciatívy Equal sa riadi šiestimi základnými princípmi:

Základom fungovania iniciatívy Equal je vo všeobecnosti spolupráca kľúčových subjektov v regióne alebo sektore v rámci takzvaných rozvojových partnerstiev. Môže v nich participovať široké spektrum inštitúcií zo štátneho a verejného sektoru, samospráv, podnikateľskej sféry, mimovládnych organizácií, zástupcov sociálnych partnerov, zamestnávateľov atď.

Účastníci rozvojových partnerstiev musia deklarovať ochotu vytvoriť a upevniť trvalé a efektívne partnerstvo a nadnárodnú spoluprácu v rámci siete rozvojových partnerstiev po celej Európe. Realizované aktivity a získané skúsenosti a zručnosti sú účastníci povinní zhodnocovať a kvantifikovať.

Riadiacim orgánom pre plnenie Iniciatívy spoločenstva Equal je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.