Hlavným cieľom projektu je tvorba a testovanie inovatívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie sociálne vylúčených (obete obchodovania s ľuďmi) a ohrozených skupín obyvateľstva (potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a prostitúcie) a rómskej menšiny na trhu práce. Projekt sa orientuje na rozvoj tolerancie a rešpektovania hodnôt multikulturálnej spoločnosti prostredníctvom výchovy a vzdelávania detí, mládeže, laickej verejnosti a verejných činiteľov.

Špecifické ciele projektu:

Stanovené ciele plánuje ÚCPP Dafné dosiahnuť realizáciou nasledovných aktivít:

Aktivity budú realizované za aktívnej účasti partnerov: Únie centier prevencie a pomoci DAFNÉ, Občianskeho združenia VEDAM Žilina, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín.